Viaeterna for (quantitative) risk assessment. Simple base, systematic analysis, fast track to the right priorities.

Duurzaamheid / Sustainability

Click  for English.


Duurzaamheid
Uiteraard is de kwaliteit van uw bedrijf en producten uw directe en grootste zorg. Dat geldt ook voor mijn gezin en dus mijn werk.
En ik ben er van overtuigd dat geluk vooral te vinden is in het samen nastreven van doelen van algemeen belang.

Eerlijk
Ik ben een zelfstandige ondernemer zonder werknemers. Er is echter veel uitbuiting in de wereld en met name in ontwikkelingslanden.

Ik wil in het algemeen belang graag uw aandacht vragen voor het werk van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar (Economie 2001) Joseph Stiglitz (Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz; zijn eigen site: http://www.josephstiglitz.com/). Hij was de hoogste economisch adviseur onder VS-president Clinton eind jaren '90 en daarna als de hoogste econoom verbonden aan de Wereldbank, welke als doel heeft om de armoede in de wereld te bestrijden.

Hij toont in zijn boek 'Perverse globalisering' (
'Globalization and its discontents') aan hoe het arme deel van de bevolking in ontwikkelingslanden ernstig in hun ontwikkeling wordt gestoord door de handelswijze van met name het International Monetary Fund (IMF) en de daaraan gelieerde landen en (financiele) instellingen. In zijn boek 'Making globalization work' beschrijft hij hoe het beter kan.

Hoe goed het werk van overheidsinstellingen (ontwikkelingssamenwerking) en van non-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties ook is of in ieder geval bedoeld is, het blijven mijns inziens druppels op een gloeiende plaat die heet gehouden wordt door, volgens Stiglitz, oneerlijke regels en handelingen van overheden, bedrijven en instellingen. Ik hoop dat alle overheden, bedrijven en instellingen in hun streven naar een duurzame bedrijfsvoering (ook) werken aan het wegnemen van de door Stiglitz beschreven oorzaken van armoede, leidend tot onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan sanitatie, honger, gebrek aan veilig voedsel, massa-migratie, vernietiging van natuurlijke hulpbronnen ....

Onze leefomgeving
  • Viaeterna gebruikt groene stroom en 'groen' gas (gecompenseerd) van Greenchoice en gebruikt zo mogelijk oplaadbare batterijen.
  • Uiteraard scheiden wij ons afval (papier, kunststof, glas, tuinafval, chemisch, etc.).
  • Mijn auto is nog niet milieuvriendelijk omdat ik het verspilling van energie en grondstoffen vindt om mijn nog prima werkende oude exemplaar (2002) te vervangen. Hij is voorzien van een nieuw uitlaatfilter en rijdt best zuinig (100 km per 6 liter) gezien zijn gewicht (voor de veiligheid, ik ben een risicoanalist ).


Klik  voor Nederlands.

Sustainability
Evidently, the quality of your company and its products is your most imminent and major concern. For me, it is my familiy and therefore, my work. I do believe, however, that happiness is to be found in a joint effort to strive for goals of general interest and concern. 

Fair
I am an independent scientist and consultant without employees. Many people are exploited however, especially in developing countries.

I would like to draw your attention to the work of the American Nobel Price winner (Economy 2001) Joseph Stiglitz. (Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz; his own site: http://www.josephstiglitz.com/). He was the highest economic advisor to US President Clinton at the end of the last century and after that he became the highest economist in the office of the World Bank, responsible for diminishing poverty in the World. 

In his book 
'Globalization and its discontents', Stiglitz shows how the poor part of the population of developing countries is counteracted severely in its development by the actions of especially the International Monetary Fund (IMF) and associated countries and (financial) institutions. In his book 'Making globalization work', he proposes improvements.

No matter how well (intended) the work of governments (development aid) and non-governmental development aid organisations, their actions are drops in an ocean that is constantly filled by rivers of, according to Stiglitz, unfair rules and actions by governments,  companies and institutions. My hope is that all governments, companies and institutions, in their strive for sustainability, (also) work on removing the causes, described by Stiglitz, of poverty, leading to unsafety, lack of safe drinking-water, lack of sanitation, hunger, lack of safe food, mass migration, devastation of natural resources ....

Our living environment
  • Viaeterna is using electricity from sustainable sources and 'green' gas (compensated) from Greenchoice and rechargeable batteries when possible.
  • Ofcourse, we separate our waste (paper, glass, plastic, garden, chemical, etc.).
  • My car is not very environmentally friendly yet, as I think it is a waste to replace my good old car (2002), which has cost a variety of resources to build. it is equiped with a new exhaust filter and is reasonably economical (100 km per 6 litre) considering its weight (for safety, I am a risk analyst ).